جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/12

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 192,116 7.47 2,772,104 6 2,770,354 5.31 3,014,547 5.37
اوراق مشارکت 1,280,761 49.79 24,149,513 52.26 29,950,716 57.42 30,305,358 54
سپرده بانکی 1,061,556 41.26 18,758,487 40.59 18,962,604 36.36 22,347,241 39.82
وجه نقد 3,469 0.13 24,914 0.05 8,879 0.02 1,672 0
واحد صندوق 16,696 0.65 303,970 0.66 318,433 0.61 323,828 0.58
گواهی سپرده کالایی 4 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 17,968 0.7 203,132 0.44 148,036 0.28 127,439 0.23
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 72,331 2.81 999,363 2.16 921,870 1.77 955,898 1.7