بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 50,422 64.16 26,723 5.77 47,960 5.7 60,872 6.05
اوراق مشارکت 16,182 20.59 236,432 51.08 395,500 47.03 505,023 50.21
سپرده بانکی 7,082 9.01 190,284 41.11 381,740 45.39 436,290 43.38
وجه نقد 161 0.2 884 0.19 763 0.09 1,330 0.13
سایر دارایی ها 4,732 6.02 8,550 1.85 15,048 1.79 2,250 0.22
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 22,960 29.21 14,927 3.22 19,227 2.29 19,735 1.96