بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
روزنامه اطلاعات مجمع مورخ 1398/05/23 1398/06/06
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/05/23 1398/06/03
لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1398/05/23 1398/05/26
آگهی روزنامه مجمع 97/12/25 1398/02/10
ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1397/12/25 ساعت 13:30 1398/02/07
ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1397/12/25 ساعت 13:30 1398/02/07
لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1397/12/25 1397/12/26
لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1397/12/25 1397/12/26
صورتجلسه تغییر هزینه های حسابرس (مجمع 97/10/22) 1397/11/28
صورتجلسه تصویب صورت های مالی (مجمع 97/10/22) 1397/11/28
آگهی روزنامه مجمع 97/10/22 1397/11/28
لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1397/10/22 ( تغییر هزینه ها) 1397/10/22
لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1397/10/22(تصویب صورتهای مالی) 1397/10/22
لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1397/07/10 1397/07/10
لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1397/06/31 1397/06/31
تغییر مدیر و محل اقامت صندوق 1397/02/30
صورتجلسه و تأییدیه سازمان بورس مبنی بر تغییر مدیر صندوق و اقامت صندوق 1397/02/30
تغییر مدیر صندوق سرمایه ‎گذاری مشترک بانک مسکن 1397/02/30
صورتجلسه تصویب صورتهای مالی 1396 1396/12/06
مجمع صندوق مبنی بر انتقال واحدهای ممتاز و تمدید دوره صندوق 1396/12/02
مجمع مورخ 1396/04/25 1396/11/24
لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1396/10/30 1396/11/01
متن صورتجلسه مجمع مورخ 25 تیر 1396/05/10
اسامی حاضرین در مجمع 22 آذر 1395 1396/05/10