پرداخت سود دوره ای صندوق

 سرمایه گذاران محترم، به اطلاع می رساند سود آذرماه1399 با نرخ19.3 درصد در تاریخ 22/09/1399 به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.