دعوت به مجامع صندوق 17/02/1399

به استحضار کلیه سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن می رساند مجمع این صندوق به منظورتغییردر اساسنامه و امیدنامه صندوق  به ترتیب راس ساعت 14 و 14:30روز چهارشنبه مورخ 1399/02/17در محل تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، خیابان معارف، شماره 13، طبقه ششم برگزار می گردد.