مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در خصوص تغییرات اساسنامه

به اطلاع می رساند، مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در خصوص تغییرات مواد 33،35،36 و 70 اساسنامه در ساعت 13:30 روز 1398/11/28 برگزار خواهد شد.