سود بهمن ماه 98

دوره 30 روزه منتهی به 20 بهمن ماه نرخ سود معادل 20.09%