نرخ سود دوره های پرداخت شده صندوق

دوره 30 روزه منتهی به 20 آذرماه نرخ سود معادل 19.1%

دوره 30 روزه منتهی به 20 آبانماه نرخ سود معادل 18.5%

دوره 20 روزه منتهی به 20 مهرماه نرخ سود معادل 20.5%

دوره 31 روزه منتهی به 31 شهریورماه نرخ سود معادل 22.5%

دوره 31 روزه منتهی به 31 مردادماه نرخ سود معادل 30.4%

دوره 31 روزه منتهی به 31 تیرماه نرخ سود معادل 26.9%