مجمع افزایش سقف مورخ 1398/10/04

مجمع افزایش سقف صندوق در تاریخ 1398/10/04راس ساعت 14:00  برگزار خواهد شد.