دعوت به مجمع صندوق 11/08/1398

دعوت به مجمع مورخ 98.08.11 صندوق مشترک بانک مسکن در ساعت 14 بعدظهر به شرح دستور جلسه ذیل صورت گرفت : 

- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف صندوق از یک میلیون به چهار میلیون واحد.