آگهی دعوت به مجمع جهت تغییر در امیدنامه صندوق

به استحضار کلیه سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن می رساند مجمع این صندوق به منظورتغییردر امیدنامه صندوق  ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1398/05/23 در محل تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، خیابان معارف، شماره 13، طبقه ششم برگزار می گردد.