مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تاییدیه مجمع تغییر امضادار صندوق مشترک بانک مسکن- مجمع مورخ 17-10-1399 1399/12/13
دعوت به مجمع صندوق 16/12/1399 ساعت 12:30 1399/12/05
دعوت به مجامع صندوق 16/12/1399 1399/12/05
صورتجلسه تایید شده مورخ 17/10/1399 (صاحبان امضا مجاز) 1399/12/03
تاییدیه سازمان (صاحبان امضا مجاز) 1399/12/03
صورتجلسه مجمع 1399/09/11( تغییرحد نصاب ها) 1399/10/22
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق مورخ 11 آذر ماه 1399 1399/09/24
تاییدیه سازمان مجمع سالیانه مورخ 11 آذر ماه 99 1399/09/24
لیست اسامی حاضران در مجامع صندوق مورخ 11/09/1399 1399/09/11
آگهي دعوت به مجمع صندوق مشترک بانک مسکن مورخ 1399/09/11 1399/08/28
آگهي دعوت به مجمع عمومی سالانه صندوق مشترک بانک مسکن مورخ 1399/09/11 1399/08/28
آگهی ثبت روزنامه رسمی تمدید فعالیت صندوق 1399/07/30
تاییدیه سازمان مجمع 13990709 (صاحبان امضا مجاز) 1399/07/20
تاییدیه سازمان (اصلاح حد نصاب سرمایه گذاری) 1399/07/19
صورتجلسه مجمع 1399/07/09(صاحبان امضا مجاز ) 1399/07/15
صورتجلسه مجمع 1399/07/12(اصلاح حد نصاب های سرمایه گذاری ) 1399/07/12
لیست اسامی حاضران در مجمع 12/07/1399 1399/07/12
آگهي دعوت به مجمع سالانه صندوق مشترک بانک مسکن مورخ 1399/07/12 1399/06/29
تمدید فعالیت صندوق 1399/05/25
تاییدیه سازمان مجمع مورخ1399/05/11( تغییر هزینه نرم افزار-افزایش سقف صندوق) 1399/05/20
صورتجلسه مجمع 1399/05/11 (تمدید فعالیت ) 1399/05/12
صورتجلسه مجمع 1399/05/11 (تغییر هزینه نرم افزار ، افزایش سقف) 1399/05/12
لیست حاضران مجامع صندوق در تاریخ 11/05/99 1399/05/11
دعوت به مجامع صندوق 11/05/1399 (اصلاحی) 1399/05/09
دعوت به مجامع صندوق 11/05/1399 1399/04/31
صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه مورخ 17-2-1399 1399/02/28
صورتجلسه مجمع تغییرات اساسنامه مورخ 17-2-1399 1399/02/28
دعوت به مجمع صندوق 17/02/1399 ساعت 14:30 1399/02/17
لیست اسامی حاضران در مجمع 17/02/1399 ساعت 14:00 1399/02/17
دعوت به مجامع صندوق 17/02/1399 1399/02/17
روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ 28/11/1398 1398/12/11
مجمع صندوق مورخ 1398/11/28 تغییرات امیدنامه- افزایش سقف تا 10 میلیون واحد 1398/12/11
مجمع مورخ 1398/11/28 تغییرات اساسنامه ای 1398/12/11
تاییدیه سازمان مجمع مورخ1398/11/28( تغییرات اساسنامه ای) 1398/12/07
تاییدیه سازمان مجمع مورخ1398/11/28 (تغییرات امیدنامه ای) 1398/12/07
روزنامه رسمی مجمع مورخ 10/09/1398 1398/12/04
لیست اسامی حاضران در مجمع 28/11/1398 1398/11/30
دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در خصوص تغییرات اساسنامه 1398/11/27
دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در خصوص افزایش سقف 1398/11/27
روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ 04/10/1398 1398/10/14
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع مورخ1398/10/04 1398/10/11
لیست اسامی حاضران در مجمع 1398/10/04 1398/10/04
آگهی روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ 1398/09/18 1398/10/01
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع مورخ1398/09/10 1398/09/27
لیست اسامی حاضران در مجمع 10/09/1398 1398/09/10
آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق مشترک مسکن مورخ 1398/09/10 1398/09/10
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع مورخ1398/08/11 1398/08/20
لیست اسامی حاضران در مجمع مورخ 1398/08/11 صندوق مشترک مسکن 1398/08/11
روزنامه اطلاعات مجمع مورخ 1398/05/23 1398/06/06
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/05/23 1398/06/03
لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1398/05/23 1398/05/26
آگهی روزنامه مجمع 97/12/25 1398/02/10
ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1397/12/25 ساعت 13:30 1398/02/07
ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1397/12/25 ساعت 13:30 1398/02/07
لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1397/12/25 1397/12/26
لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1397/12/25 1397/12/26
صورتجلسه تغییر هزینه های حسابرس (مجمع 97/10/22) 1397/11/28
صورتجلسه تصویب صورت های مالی (مجمع 97/10/22) 1397/11/28
آگهی روزنامه مجمع 97/10/22 1397/11/28
لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1397/10/22 ( تغییر هزینه ها) 1397/10/22
لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1397/10/22(تصویب صورتهای مالی) 1397/10/22
لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1397/07/10 1397/07/10
لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1397/06/31 1397/06/31
تغییر مدیر و محل اقامت صندوق 1397/02/30
صورتجلسه و تأییدیه سازمان بورس مبنی بر تغییر مدیر صندوق و اقامت صندوق 1397/02/30
تغییر مدیر صندوق سرمایه ‎گذاری مشترک بانک مسکن 1397/02/30
صورتجلسه تصویب صورتهای مالی 1396 1396/12/06
مجمع صندوق مبنی بر انتقال واحدهای ممتاز و تمدید دوره صندوق 1396/12/02
مجمع مورخ 1396/04/25 1396/11/24
لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1396/10/30 1396/11/01
متن صورتجلسه مجمع مورخ 25 تیر 1396/05/10
اسامی حاضرین در مجمع 22 آذر 1395 1396/05/10