صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/11/30 1399/12/10
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/10/30 1399/11/07
گزارش عملکرد سه ماهه صندوق مشترک بانک مسکن منتهی به 30-9-1399 1399/10/22
صورت های مالی سه ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن منتهی به 1399/09/30 1399/10/22
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/09/30 1399/10/09
گزارش صورت پرتفوی ماهانه صندوق مشترک بانک مسکن منتهی به 1399/08/30 1399/09/08
گزارش عملکرد سالانه صندوق مشترک بانک مسکن منتهی به 1399/06/31 1399/08/21
صورت های مالی سالانه صندوق مشترک بانک مسکن منتهی به 1399/06/31( حسابرسی شده) 1399/08/21
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/07/30 1399/08/06
صورت های مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی 31 شهریور99 1399/07/28
گزارش عملکرد منتهی به 31 شهریور 99 1399/07/28
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/06/31 1399/07/09
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/05/31 1399/06/10
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 31/04/1399 1399/05/06
گزارش عملکرد نه ماهه صندوق مشترک بانک مسکن منتهی به 1399/03/31 1399/04/25
صورت های مالی نه ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن منتهی به 1399/03/31 1399/04/25
پرتفوی خردادماه 1399 1399/04/09
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 31/02/1399 1399/03/10
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن منتهی به 1398/12/29 1399/02/23
صورت های مالی شش ماهه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن منتهی به 1398/12/29( حسابرسی شده) 1399/02/23
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک بانک مسکن منتهی به 1399/01/31 1399/02/09
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق مشترک بانک مسکن منتهی به 1398/12/29 1399/02/02
صورت های مالی شش ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن منتهی به 1398/12/29( حسابرسی نشده) 1399/02/02
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 29/12/1398 1399/01/09
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 30/11/1398 1398/12/04
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک بانک مسکن منتهی به 1398/10/30 1398/11/07
صورتهای مالی سه ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن منتهی به 1398/09/30( حسابرسی نشده) 1398/10/28
گزارش عملکرد صندوق مشترک بانک مسکن( 3ماهه منتهی به 1398/09/30) 1398/10/28
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 30/09/1398 1398/10/10
گزارش عملکرد سالانه صندوق مشترک بانک مسکن منتهی به 1398/06/31( اصلاحی) 1398/09/18
صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن منتهی به 1398/06/31( حسابرسی شده)-اصلاحی 1398/09/18
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 30/08/1398 1398/09/10
گزارش عملکرد سالانه صندوق مشترک بانک مسکن منتهی به 1398/06/31( اصلاحی) 1398/08/28
گزارش عملکرد صندوق مشترک بانک مسکن منتهی به 1398/06/31 1398/08/27
صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن منتهی به 1398/06/31( حسابرسی شده) 1398/08/27
صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 1397/12/29 1398/08/20
گزارش صورت پرتفوی ماهانه صندوق مشترک بانک مسکن منتهی به 1398/07/30 1398/08/06
گزارش عملکرد سالانه صندوق مشترک بانک مسکن منتهی به 1398/06/31 1398/07/29
صورت های مالی سالانه صندوق مشترک بانک مسکن منتهی به 1398/06/31( حسابرسی نشده) 1398/07/29
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق مشترک بانک مسکن منتهی به 1398/06/31 1398/07/10
افشای پرتفوی ماهانه برای ماه منتهی به 1398/05/31 1398/06/10
افشای پرتفوی ماهانه برای ماه منتهی به 1398/04/31 1398/05/09
گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی9 ماهه منتهی به 31 خرداد 1398 1398/04/29
صورت های مالی حسابرسی نشده 9 ماهه منتهی به 1398/03/31 1398/04/29
افشای پرتفوی ماهانه برای ماه منتهی به 1398/03/31 1398/04/10
گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1397 - حسابرسی شده 1398/03/18
افشای پرتفوی ماهانه برای ماه منتهی به 1398/02/31 1398/03/08
افشای پرتفوی فروردین 98 1398/02/10
گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1397 1398/02/04
صورتهای مالی برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1397 - حسابرسی نشده 1398/02/04
افشای پرتفوی اسفند ماه1397 1398/01/10
افشای پرتفوی بهمن ماه1397 1397/12/08
افشای پرتفوی دی ماه1397 1397/11/10
صورتهای مالی برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 30 آذرماه 1397 - حسابرسی نشده 1397/10/29
گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 30 آذر 1397 1397/10/29
افشای پرتفوی آذرماه1397 1397/10/10
افشای پرتفوی آبان ماه 1397 1397/09/10
افشای پرتفوی مهر ماه 1397 1397/08/09
صورت های مالی 31 شهریور 97 حسابرسی نشده 1397/07/28
گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 1397 1397/07/28
افشای پورتفو شهریور ماه 1397 1397/07/10
افشای پورتفو مرداد ماه 1397 1397/06/10
صورت مال شش ماه حسابرسی شده 1سفند1396 1397/05/13
گزارش عملکردصندوق شش ماهه حسابرسی شده 1397/05/13
افشای پورتفو تیر ماه 1397 1397/05/10
صورت مالی نه ماهه 1397 1397/04/30
گزارش عملکرد نه ماهه 1397 1397/04/30
افشای پورتفو خرداد ماه 1397 1397/04/10
افشای پورتفواردیبهشت ماه 1397 1397/03/09
افشای پورتفو فروردین ماه 1397 1397/02/10
صورت ماالی شش ماه اسفند 96 حسابرسی نشده 1397/02/05
گزارش عملکرد 6 ماهه1396 1397/02/05
افشای پورتفو اسفند ماه 1396 1397/01/08
افشای پورتفو بهمن ماه 1396 1396/12/09
افشای پورتفو دی ماه 1396 1396/11/10
صورت مالی سه ماهه 30اذر96 1396/10/27
گزارش عملکرد 3 ماهه1396 1396/10/27
افشای پورتفو آذر ماه 1396 1396/10/11
صورت مالی حسابرسی شده 31شهریور1396 1396/10/02
گزارش عملکرد 12 ماهه1396 1396/10/02
صورتهای مالی حسابرسی نشده 12 ماهه1396 1396/08/16
صورتهای مالی نه ماهه1396 1396/05/22
صورت مال شش ماه حسابرسی شده 1سفند1395 1396/04/24
گزارش عملکرد شش ماهه1395 1396/02/23
صورت مالی حسابرسی نشده شش ماهه سال 1395 1396/02/17
صورتهای مالی سه ماهه1395 1396/02/04
گزارش عملکرد سه ماهه1395 1395/11/04
صورت مالی حسابرسی شده 31شهریور1395 1395/08/23
گزارش عملکرد 12 ماهه1395 حسابرسی شده 1395/08/23
صورت مالی حسابرسی نشده 31شهریور1395 1395/08/04
گزارش عملکرد 12 ماهه1395 1395/08/01
صورت مالی حسابرسی نشده 9 ماهه 95 1395/05/13
گزارش عملکرد نه ماهه1395 1395/05/13
صورت مال شش ماه حسابرسی شده 1سفند1394 1395/04/02
گزارش عملکرد 12 ماهه1394 حسابرسی شده 1395/04/01
گزارش عملکرد شش ماهه1394 1395/02/26
گزارش عملکرد شش ماهه1394 1395/02/26
صورت ماالی شش ماه اسفند 94 1395/02/11
صورت مالی حسابرسی نشده شش ماه اسفند94 1395/02/11
صورتهای مالی سه ماهه1394 1395/02/08
گزارش عملکرد سه ماهه1394 1395/02/08
صورت مالی حسابرسی شده 31شهریور1394 1394/09/10
گزارش عملکرد 12 ماهه1394 1394/08/23
صورت مالی حسابرسی نشده 31شهریور1394 1394/08/11
صورت مالی حسابرسی نشده نه ماهه1394 1394/04/20
گزارش عملکرد 12 ماهه1393 حسابرسی شده 1394/02/22
صورت مال شش ماه حسابرسی شده 1سفند1393 1394/02/21
گزارش عملکرد شش ماهه1393 1394/01/31
صورتهای مالی شش ماهه1393 حسابرسی نشده 1394/01/30
صورت مالی سه ماهه 30اذر93 1393/10/15
صورت مالی حسابرسی شده 31شهریور1393 1393/08/10
گزارش عملکرد31 شهریور1393 1393/07/16
صورت مالی حسابرسی نشده 31شهریور1393 1393/07/12
صورت مالی نه ماهه 1393 1393/04/17
گزارش عملکرد9 ماهه 1393 1393/04/17
صورتهای مالی شش ماهه1392حسابرسی شده 1393/03/05
صورتهای مالی شش ماهه1392حسابرسی نشده 1393/02/02
صورت مالی سه ماهه 30اذر92 1392/11/03
گزارش عملکرد سه ماهه1392 1392/11/02
صورتهای مالی سالیانه31 شهریور1392حسابرسی شده 1392/08/18
گزارش عملکرد31 شهریور1392 1392/07/30
صورتهای مالی 12 ماهه1392 1392/07/27
گزارش عملکردنه ماهه1392 1392/06/30
گزارش عملکردشش ماهه منتهی به 30 اسفند1391 1392/06/30
گزارش عملکرد سه ماهه1391 1392/06/30
صورت های مالی حسابرسی نشده 9 ماهه منتهی به 1392/03/31 1392/06/27
صورتهای مالی شش ماهه1391 1392/02/17
گزارش عملکردشش ماهه منتهی به 29 اسفند1392 1392/02/01
صورتهای مالی سه ماهه1391 1391/10/05
گزارش عملکرد31 شهریور1391 1391/07/30
صورتهای مالی سالیانه31 شهریور1391 1391/07/12
صورتهای مالی سه ماهه1391 1391/04/12
صورتهای مالی سالیانه 15 اسفند ماه1390 1391/01/08
صورتهای مالی نه ماهه1390 1390/09/30
صورتهای مالی نه ماهه1389قسمت2 1390/09/30
صورتهای مالی شش ماهه1389 1390/06/31
صورتهای مالی سه ماهه1390 1390/03/31
صورتهای مالی سالیانه 15 اسفند ماه1389 1390/02/13
صورتهای مالی شش ماهه1389 1390/02/12
صورتهای مالی سه ماهه1389 1390/02/11
صورتهای مالی نه ماهه1389 1390/02/11