اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/10
کل خالص ارزش دارائی ها 9,830,458,253,921 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,013,645 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,034,849 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,014,135 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 9,698,126

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/12/16

مدیر صندوق:

تامين سرمايه بانك مسكن

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

ضامن نقد شوندگی:

تامين سرمايه بانك مسكن

مدیر ثبت:

تامين سرمايه بانك مسكن

مدیران سرمایه گذاری:

محمد بختيارنصرآبادي، محسن قاسمي ارمكي، سپيده اكبربيگي

حسابرس:

موسسه حسابرسي وانيا نيك تدبير

enamad